Политика по защита на личните данни

ОТНОСНО: Използването на лични данни на интернет страницата WWW.LIVETOLIFT.COM

Кои сме ние

„ЛИВ ТУ ЛИФТ“ ЕООД“ (Дружеството, Компанията) е организация, работеща в сферата на консултантски дейности свързани със спорт, разработване на софтуер във връзка със спортни програми, внос и износ на спортни стоки и аксесоари, изработване на индивидуални спортни програми във връзка с развитието на личността, както и консултантска дейност във връзка със спортни програми.

Въведение

При извършвне на своята дейност, „ЛИВ ТУ ЛИФТ“ ЕООД“, ЕИК 202362612, със седалище и адрес на управление България, област София (столица), община Столична, град София, район Средец, ул. Ген. Гурко №64, ет.1, ап.3, обработва информация, която съдържа лични данни, чрез използването на страницата WWW.LIVETOLIFT.COM. Страницата е собственост на Фондация в обществена полза „Лазар Радков“, ЕИК 177021015, със седалище и адрес на управление България, област София(столица), община Столична, град София, район Средец, ул. Ген. Гурко №64, ет.1, ап.3 и се управлява от дружеството в съотвествие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, свързаната и приложима нормативна уредба, но не само, Регламент (ЕС) 679/2016 („GDPR“).

Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който се обработват личните ви данни в качеството ни на администратор, както и за вашите права при тази обработка.

Защитата на личните данни на нашите клиенти е от първостепенна важност за нас. Дружеството не продава личните ви данни на други дружества или лица. Ако предоставяме личните ви данни на трети лица, то това са наши партньори и подизпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки най-добрите стандарти и практики, приложими при защитата на лични данни. Стремим се да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни относно информацията за обработката на личните ви данни, която Ви предоставяме.

Какво са лични данни?

Съгласно тълкувателен отговор публикуван на официалната интернет  страница на ЕК „Лични данни“ са:

Всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които, когато се съберат заедно, могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също предстваляват лични данни.

Лични данни, които са били деидентифицирани, кодирани или псевдонимизирани, но могат да бъдат  използвани за повторно идентифициране на дадено лице, остават лични данни и попадат в приложното поле на General Data Protection Regulation (GDPR).

Лични данни, които са станали анонимни по такъв начин, че лицето не е идентифицирано или вече не може да се идентифицира, вече не се считат за лични данни. За да бъдат данните действително анонимизирани, анонимността трябва да бъде необратима .

GDPR защитава личните данни независимо от използваната технология за тяхното обработване — той е „технологично неутрален” и се отнася както за автоматично, така и за ръчно обработване, при условие, че данните са организирани в съответствие с предварително определени критерии. Няма значение как се съхраняват данните — в ИТ система, чрез видеонаблюдение или на хартиен носител; във всички случаи личните данни са предмет на изискванията за защита, определени в GDPR.

Събиране и използване на лични данни от WWW.LIVETOLIFT.COM

„ЛИВ ТУ ЛИФТ“ ЕООД“ събира, използва, съхранява и обработва личнте ви данни, които  нужни за максимално качествено и ефективно предоставяне на стоките и услугите ни. Данните Ви служат за придобиване на информация за вас и насочване към конкретен наш консултант (служител) за последващи срещи и насоки. Данните могат да бъдат използвани и за оптимизране, подобряване на качеството на услугите ни, както и предлагане специффинчни (индивидуални) промоционални оферти и пакети от продукти и услуги,  за маркетингови дейности, изпращане/получване на електронни информационни бюлетини.

Каква лична информация събираме?

В случай на проявен интерес за ползване на наша услуга, в нарочен линк на нашата интернет страница – име и фамилия, e-mail, телефон за контакт.

При последваща комуникация – попълване на анкетна форма, съдъжаща име и фамилия, e-mail, телефон за контакт, цели, ръст, килограми, здравословни проблеми (вкл. минали), ограничения, опит в ползването на подобни услуги, ежедневие и режим.

При желание да Ви доставим/изпратим стока (продукт) – име и фамилия, е-mail, телефон, адрес за кореспонденция и доставка.

Предоставяне на лични данни на трети лица

В определени случаи данните Ви могат да бъдат предоставени  само на партньори/подизпълнители, ангажирани с извършване на доставки и куриерски услуги.

За случаите, в които „ЛИВ ТУ ЛИФТ“ ЕООД“ предоставя данни на трети лица, Дружеството разполага с ефективни методи за защита, които гарантират необходимото ниво на сигурност. Вашите данни се считат за поверителни и при нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на държавни институции, „ЛИВ ТУ ЛИФТ“ ЕООД да разкрие или предостави личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо и уместно.

Защита и съхранение на личната информация

“ЛИВ ТУ ЛИФТ“ ЕООД предриема необходимите обеми от предпазни мерки, включващи административни, технически и физически такива, с цел да осигури ефикасна защита на личната Ви информация срещу загуби, кражби и злоупотреби, както и от неоторизирани достъпи, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички служители на “ЛИВ ТУ ЛИФТ“ ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите мерки и правила за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията.

Информацията за Вас ще бъде съхранявана и  обработвана за период, който е необходим за изпълнение на целите на компанията, изложени  по–горе в настоящата политика, освен ако по закон или поради специфични изисквания не се налага друго.

Какви са вашите права

Ако сте предоставили на “ЛИВ ТУ ЛИФТ“ ЕООД   ваши лични данни, по всяко време можете да:

  • проверите актуална, пълна и коректна ли е наличната за Вас информация
  • изисквате достъп до личните Ви данни, обработвани от “ЛИВ ТУ ЛИФТ“ ЕООД
  • изискате заличване, блокиране на достъп или корекция
  • възразите срещу използването на личните Ви данни
  • откажете обработване за целите на получаването на информация  за промоционални/индивидуални оферти и пакети от продукти и услуги, електронни бюлетини и други видове комуникации
  • подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, ако прецените, че са нарушени Вашите права. Ако желаете да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на информация  за промоционални / индивидуални оферти и пакети от продукти и услуги, електронни бюлетини и други видове комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на lazar.radkov@gmail.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: ПК 1142 град София, район Средец, ул. Ген. Гурко №64, ет.1, ап.3, За длъжностното лице за защита на данните Лазар Стоянов Радков.

Лични данни на лица на възраст под 14 години

Дружеството не събира информация за лица на възраст под 14 години без съгласието на родител/настойник/законен представител. Ако установим, че сме събрали такава информация, ще предприемем стъпки да заличим тази информация. Ако родител/настойник/ законен представител открие, че лице под неговото настойничество е предоставило данните си, следва да се свърже с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Информацията ще бъде заличена във възможно най – кратък срок.

Cookies (бисквитки) и други технологии

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или на вашия твърд диск при посещение на сайта.“ЛИВ ТУ ЛИФТ“ ЕООД използва на интернет страницата WWW.LIVETOLIFT.COM единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

Валидност и актуализиране на политиката

Възможно е периодично да актуалзираме нашата Политика по защита на личните данни. При промени, на нашия уеб сайт ще бъде публикувано съобщение, както и обновената Политика по защита на личните данни.

Контакти

e – mail:  lazar.radkov@gmail.com

По пощата:  ПК 1142 град София, район Средец, ул. Ген. Гурко №64, ет.1, ап.3